Skip to main content
Sierra Quadrant organizeaza concurs de selectie a ofertelor pentru angajarea unei societati de arhivare in vederea predarii si depozitarii fondului arhivistic ce apartin debitoarei APA CANAL S.A

Sierra Quadrant organizeaza concurs de selectie a ofertelor pentru angajarea unei societati de arhivare in vederea predarii si depozitarii fondului arhivistic ce apartin debitoarei APA CANAL S.A

Lucrarea de prelucrare si păstrare/depozitare a fondului arhivistic poate fi efectuată numai de persoanele juridice care au calitatea de operator autorizat in conditiile legiişi indeplinesc urmatoarele condiţii:

  1. Autorizaţie de funcţionare pentru serviciul arhivistic de PASTRARE ŞI CONSERVARE;
  2. Autorizaţie de funcţionare pentru prestarea de serviciul arhivistic de LEGATORIE;
  3. Autorizaţie de funcţionare pentru serviciul arhivistic de PRELUCRARE ARHIVISTICĂ;
  4. Autorizaţie de funcţionare pentru serviciul arhivistic de UTILIZARE A DOCUMENTELOR DEŢINUTE.

Operatorii autorizati, prestatori ai servicilor care fac obiectul procedurii, pot depune oferta pana la data de 20.02.2019 ora 14.00, la sediul lichidatorului dinBacău, str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, jud. Bacău, cu mentiunea „Oferta servicii arhivare APA CANAL S.A.”continand:

1.Documente de calificare-se depun in plic inchis, nesigilat;

2.Oferta financiara – se depunein plic separat, inchis si sigilat; pretul in lei(fara TVA);

3.Oferta tehnica – se depune in plic inchis, nesigilat, care va contine termenul de executie a lucrarii.

Prin ” Documente de calificare” se inteleg documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului si a reprezentantului: certificat de inregistrare (in copie), certificat constatator(nu mai vechi de 30 de zile) de la Registrul Comertului, care sa ateste situatia juridica a societatii si reprezentantii legali, autorizatiile si avizele legale detinute pentru a presta servicii de pastrare, conservare, legatorie, prelucrare arhivistica si utilizarea documentelor.

Ofertele financiare transmise vor fi supuse spre aprobare comitetului creditorilor, conform dispozitiilor art. 61 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolventei.

La selectarea ofertei se va avea in vedere urmatoarea procedura:

-fiecare criteriu va fi punctat cu 0-100 de puncte, iar suma lor va reprezenta punctajul final pe baza careia se va selecta firma care va efectua lucrarea, respectiv firma cu punctajul maxim.

Valoarea finala a ofertei = Oferta tehnica*0.20 + Oferta financiara de selectionare*0.30 + Oferta financiara de depozitare/pastrare*0.50

Oferta tehnica va trebui sa aiba in vedere:

  • Echipa de lucru(nr.salariati afectati lucrarii, mijloace de transport a documentelor, modul de depozitare, selectionare si arhivare, conditii, locatii, etc)-30 p;
  • Experienta anterioara in domeniul serviciilor de selectionare, depozitare, in special pentru firmele in faliment – 30p;
  • Dotarea tehnica si logistica propusa la efectuarea lucrarii de selectionare, depozitare si arhivare – 10p;
  • Timpul de preluare si selectionare a arhivei din locatia existenta-30p.

Maxim punctaj-100p

Oferta financiara pentru prelucrarese va calcula :

Pretul cel mai mic/pretul ofertat*100, in care pretul cel mai mic ofertat(lei/ml arhiva selectionata) este cotat cu 100p.

Pretul cel mai mic = 100 puncte.

Oferta financiara de pastrare/depozitare se va calcula:

Pretul cel mai mic/pretul ofertat*100, incare pretul cel mai mic ofertat(lei/ml /an de arhiva depozitata) este cotat cu 100p.

Pretul cel mai mic = 100 puncte.

Predarea  arhivei cu termen de pastrare permanent  catre alte autoritati, daca este cazul, cade in sarcina prestatorului de servicii .

Conditii de plata:

  • Plata serviciilor de de prelucrare si selectionare a arhivei se face in termen de 30 zile de la finalizarea acestora.
  • Plata serviciilor de pastrare/depozitare se face la data obtinerii disponibilitatilor banesti in cadrul procedurii de lichidare a societatii APA CANAL S.A. ca urmare a valorificarii activelor imobiliare ale acesteia dar nu mai tarziu de 6 luni de la finalizarea acestor servicii

Invităm pe cei interesaţi să depună/trimită ofertele la numărul de fax sau pe mail.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate prin e-mail-office.sprl@sierraquadrant.ro şi la tel.0234/510.676.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT S.P.R.L

RFO II 0148, C.U.I : 13481690

ADRESA:str.Alexandru cel Bun, nr.11A, Bacau

TEL: 0234.51.06.76, 0372.742.890

FAX: 0234.51.06.24

E-MAILoffice.sprl@sierraquadrant.ro